Нүүр
Компанийн засаглал
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар
Хувьцаа эзэмшигчийн төрөлЭзэмшигчдийн тоо
Гадаад хувьцаа эзэмшигч79
Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд13
100 - с доош ширхэг хувьцаа эзэмшигч2981
100-1,000 ширхэг хүртэл хувьцаа эзэмшигч859
1,000 - с дээш ширхэг хувьцаа эзэмшигч65
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
НэрЭзэмшиж буй хувьцааны тооЭзэмшиж буй хувьцааны хувь
Монгол Улсын Засгийн Газар 24,499,28794.70%
Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээд1,370,9895.30%

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮРТГЭЛД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

Монгол Улсын Засгийн Газар болон БНСУ-ын Кореа телеком корпорацийн хооронд байгуулагдсан гэрээний дагуу Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн нийт хувьцааны 40 хувийг /10,348,111 ширхэг хувьцаа/ Монгол Улсын Засгийн газар худалдан авах арилжаа 2018 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр болж, уг арилжаагаар Монгол Улсын Засгийн газар Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа худалдан авсан.

Монгол Улсын Засгийн газар Компанийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Монгол Улсын Засгийн газрын эзэмшлийн хувиас бусад хэсгийг худалдан авах тендер саналыг 2018 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр гаргаж, 2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр нийт 7,572 ширхэг МЦХ ХК-ийн хувьцааг худалдан авсан байна.

Ийнхүү Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн нийт хувьцааны 94.7 хувь буюу 24,499,287 ширхэг хувьцааг Монгол Улсын Засгийн газар, 5.3 хувь буюу 1,370,989 ширхэг хувьцааг Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээд тус тус эзэмшиж байна.