Нүүр
Компанийн засаглал
Эрх зүйн акт
Жагсаалт
МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ДҮРЭМҮзэх
“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМҮзэх
Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журамҮзэх
Ажилтан сонгон шалгаруулах журамҮзэх
Хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх журамҮзэх
Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрҮзэх
Ёс зүйн дүрэмҮзэх
Залгамж халааны бодлогын баримт бичигҮзэх
Нэр дэвшүүлэх хорооны журамҮзэх
Цалин урамшууллын хорооны журамҮзэх
Аудитын хорооны журамҮзэх
Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичигҮзэх
Ногдол ашгийн журамҮзэх
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журамҮзэх
Комплайнсын хяналтын журамҮзэх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журамҮзэх
Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журамҮзэх
Эрсдэлийн удирдлагын журамҮзэх
Дотоод аудитын журамҮзэх
Ажилтны санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журамҮзэх
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах бодлогын баримт бичигҮзэх
Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрҮзэх
Их хэмжээнии болон сонирхлын зөрчилтэи хэлцэл хиих журамҮзэх
Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны журамҮзэх
Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрҮзэх