Нэмэлт үйлчилгээ

Суурин утасны үйлчилгээ

Системээс тохиргоо хийн идэвхижүүлэх нэмэлт үйлчилгээ 

  •  Хэрэглэгч та доорх нэмэлт үйлчилгээг манай салбар нэгжүүдэд хандан авах боломжтой. 
  •  Нэмэлт үйлчилгээ нь таны ажил, албаны өдөр тутмын хэрэгцээнд үнэнч туслахын үүргийг орлох болно.

 

Хэрэглэгч өөрөө утаснаас хийх боломжтой Нэмэлт үйлчилгээний тохиргоо