Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал:

 Ээлжит

Хуралдсан огноо:

 2016-04-29

Хуралдсан газар:

  МХС ТӨК-ийн хурлын танхим

Хурлын ирц :

  95.54 %

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт Зөвшөөрсөн 99,9992%
Татгалзсан 0,0008%
Түтгэлзсэн 0%
2. Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт Зөвшөөрсөн 99,9992%
Татгалзсан 0,0008%
Түтгэлзсэн 0%
3. Компанийн Төлөөдөг удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны тайлан Зөвшөөрсөн 99,9992%
Татгалзсан 0,0008%
Түтгэлзсэн 0%
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох Зөвшөөрсөн 100%
Татгалзсан 0%
Түтгэлзсэн 0%
5. ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсөв Зөвшөөрсөн 99,9992%
Татгалзсан 0,0008%
Түтгэлзсэн 0%