Миком ADSL

Миний интернэт

1. Хуваагдсан хурдаар үйлчилгээ үзүүлэх тариф (shared)

А. Улаанбаатар хотын интернэтийн үйлчилгээний тариф

                                                                                                            /НӨАТ ороогүй/

  №

   Хэрэглэгчийн

          төрөл

Анхны   холболт ,

Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

       1Mbps

        2Mbps

       3Mbps

       4Mbps

        5Mbps

  1

          Хувь

       10,000

     13,000

      20,000 

     30,000

     40,000

      50,000

  2

         Алба

          -

      25 000

     45 000

    75 000

    105 000

Тайлбар: Дотоодын сайтруу хурдны хязгааргүй. Багануур,

Багахангайгаас бусад дүүргүүдэд үйлчилнэ. Технологийн

холболт /ADSL, шилэн кабель/-ын төрөл хамаарахгүй.

         

Улаанбаатар хотод хуваагдсан хурдаар өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тариф

/НӨАТ ороогүй/

 Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,
/₮/

                Хурдны ангиллаар сарын хураамж, /₮/

           8 mbps

        10 mbps

         15 mbps

  1

    Хувь хэрэглэгч

        10,000

            95,000

        115,000

         165,000

  2

    Алба хэрэглэгч

          150,000

        185,000

         290,000

            Тайлбар: Дотоод урсгал хязгааргүй. Технологийн

холболт GPON-ны сүлжээ орсон газрууд, шилэн кабель.

 

Б. Аймгийн төвүүд болон Багануур, Багахангай дүүрэг, Дархан-Уул аймгийн Хөтөл,

Шарын гол, Зүүнхараа сум, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь

сумдад хуваагдсан хурдаар интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх тариф          

/НӨАТ ороогүй/

 №

Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,

    Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

    1Mbps

    2Mbps

    3Mbps

    4Mbps

     5Mbps

    8Mbps

  10Mbps

  15Mbps

 1

        Хувь

     10 000

   16,000

   30,000

   45,000

   60,000

    75,000

   105,000

   125,000

         -

 2

        Алба

   25,000

   45,000

   75,000

    99,000

   125,000

          -

   249,000

   374,000

                       Жич: Дотоодын сайтруу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний

                       08:00 цагийн хооронд хурдны хязгааргүй.

·         1-5 Mbps хүртэлх хурдны mехнологийн холболтын төрөл ADSL, шилэн кабель

·         8, 10, 15 Mbps хурдны технологийн холболтын төрөл шилэн кабель

 

 В. Сумдын интернэтийн үйлчилгээний тариф                    

                                                                                                                              /НӨАТ ороогүй/

Хэрэглэгчийн төрөл

Анхны холболт,

Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

    600Kbps

     1Mbps

      2Mbps

      3Mbps

     4Mbps

       5Mbps

1

Хувь

       10,000

   16,000

   25,000

    40,000

     60,000

    70,000

         -

2

Алба

    25,000

   45,000 

     75,000

     99,000

   125,000

    155,000

            Тайлбар: Дотоодын сайтруу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний

08:00 цагийн хооронд хурдны хязгааргүй. Технологийн холболтын

төрөл ADSL, шилэн кабель.

 

2. Бодит хурдаар үйлчилгээ үзүүлэх (dedicated) тариф  

А. Интернэт урсгал, шилэн кабелийн түрээс, ашиглалтын үйлчилгээ үзүүлсний тариф  

/НӨАТ ороогүй/

   №

  Хамрах хүрээ

          Анхны холболт //

Хурдны ангиллаар сарын хураамж,

          512kbps

           1Mbps

       Интернэтийн урсгалын тариф

     1

Улаанбаатар, Багануур,
Налайх дүүрэг

                       50,000

             -

       120,000

     2

Багахангай болон аймгийн төвүүд

      100,000

       180,000

     3

  Сум, суурин

      150,000

       260,000

     Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалтаар шилэн кабелийн түрээс,

     ашиглалтын төлбөр *

    4

Улаанбаатар, Аймгийн төвүүд, Багануур

(шилэн кабелийн төсөв, бусад зардал)

Эхний бүрэн ба бүрэн  бус 1 км 100 000 + дараагийн 1 метр  тутамд 50

    5

Сум суурин

Тайлбар: * - Шилэн кабелийн эзэмшил, хөрөнгө оруулалтын үр

ашиг, ашиглалтын хугацаа, тухайн газрын зах зээлийн өрсөлдөөний

нөхцөл байдал, хамтын ажиллагааны цар хүрээг үндэслэн гэрээгээр

тохиролцоно.

- Авах урсгалын хэмжээг хязгаарлахгүй бөгөөд 1Mbps интернэтийн

урсгалын тарифыг суурь үнэ тарифаар тооцно.