Заавар

Улс хоорондын яриа

Суурин утаснаас залгах бол:


001 + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар

Гар утаснаас залгах бол:


001 + Улсын код + Утасны дугаар