Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,533,545,131.29
Өр төлбөрийн нийт дүн 10,180,868,302.74
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,352,676,828.55
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 28,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 23,043,615,463.25
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 18,856,914,020.45
Нийт ашиг 389,683,135.80
Цэвэр ашиг 309,968,983.11
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.57
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0073
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0096
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0092
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 11.9817
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 150.2295
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,752,678,400.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,954,869,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,797,781,600.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,881,506,200.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 7,965,665,600.00
Нийт ашиг 614,091,100.00
Цэвэр ашиг 538,095,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,267.78
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0126
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.7998
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 52.8852
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,748,759,500.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,937,484,600.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,811,247,900.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 21,553,052,400.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,802,981,900.00
Нийт ашиг 649,505,200.00
Цэвэр ашиг 551,885,800.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,229.65
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0135
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0173
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0159
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 21.3328
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 74.0643
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,801,250,900.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,459,337,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,341,913,400.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,261,463,700.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,691,892,900.00
Нийт ашиг 587,333,600.00
Цэвэр ашиг 530,638,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.16
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0130/td>
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.5115
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 75.5673
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,583,242,000.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,249,064,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,334,177,200.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,521,903,800.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,544,111,900.00
Нийт ашиг 601,697,500.00
Цэвэр ашиг 522,902,300.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,249.86
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0129
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0162
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0148
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.2125
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 64.3167
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,833,786,600.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,013,220,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,870,566,100.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,896,764,100.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,701,494,700.00
Нийт ашиг -74,516,900.00
Цэвэр ашиг -101,876,000.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,231.94
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0025
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0032
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0018
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -3.9380
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -230.0686