10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дугаар хавсралт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МЦХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: МЦХ-ны СХОГазрын дарга Ө.Сэр-од

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Нийт төсөвт өртөг (сая. төг) Хэрэгжилтийн явц Үе шат Зарлага Санхүүжилтийн мэдээлэл
1 Төв аймгийн Лүн суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.59 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь, эхний санхүүжилт хүлээн авсан. 20.1 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 18.42 сая төгрөг
2 Хэнтий аймгийн 13 суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 235.95 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн, эхний санхүүжилт 100, 204.81 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 100,0 сая төгрөг
Нийт төсөвт өртөг 259.54 Нийт зарлага 224.91

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээлэл нь компанийн Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл ба ТУЗ-ийн хурлаар батлагдаагүй тул төсөл хэлбэрээр оруулсан бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсаны дараа өөрчлөлт орох магадлалтай.

МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Кореа Телеком корпорацийн гишүүд байдаг бөгөөд тус корпорацийн удирдлага өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод байгаа болно.

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дугаар хавсралт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МЦХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: МЦХ-ны СХОГазрын дарга Ө.Сэр-од

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Нийт төсөвт өртөг (сая. төг) Хэрэгжилтийн явц Үе шат Зарлага Санхүүжилтийн мэдээлэл
1 Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.59 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь 20.1 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 11.11 сая төгрөг
2 Хэнтий аймгийн 13 суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 235.95 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн, эхний санхүүжилт 100, 204.81 Хоёрдох санхүүжилтын дүн 65,0 сая төгрөг
3 Говь-Алтай аймгийн Цээл суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 26.92 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 26.92 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 21,536 сая төгрөг
4 Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 24.144 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 24.416 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 15,416 сая төгрөг
5 Говь-Алтай аймгийн Жаргалан суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.764 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 21.748 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 10,0 сая төгрөг
6 Говь-Алтай аймгийн Төгрөг суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.059 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 21.051 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 21.051 сая төгрөг
7 Говь-Алтай аймгийн Шарга суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 22.954 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 22.935 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 16.054 сая төгрөг
8 Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 29.345 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 22.325 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 15,0 сая төгрөг
9 Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 19.325 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 19.325 Эхний санхүүжилтийн дүн 10,0 сая төгрөг
10 Булган аймгийн Хангал суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.42 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 23.42 Эхний санхүүжилтийн үр дүн 15 сая төгрөг
Нийт төсөвт өртөг 448.471 Нийт зарлага 407.05

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээлэл нь компанийн Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл ба ТУЗ-ийн хурлаар батлагдаагүй тул төсөл хэлбэрээр оруулсан бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсаны дараа өөрчлөлт орох магадлалтай.

МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Кореа Телеком корпорацийн гишүүд байдаг бөгөөд тус корпорацийн удирдлага өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод байгаа болно.

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дугаар хавсралт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МЦХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: МЦХ-ны СХОГазрын дарга Ө.Сэр-од

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Нийт төсөвт өртөг (сая. төг) Хэрэгжилтийн явц Үе шат Зарлага Санхүүжилтийн мэдээлэл
1 Сүхбаатар аймгий Сүхбаатар суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 11.145 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон санхүүжилт 100 хувь 11.375 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 11.375 сая төгрөг
2 Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.725 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон санхүүжилт 100 хувь 23.725 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 23.725 сая төгрөг
3 Дорноговь аймгийн Зүүнбаян суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.409 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон санхүүжилт 100 хувь 23.243 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 23.243 сая төгрөг
4 Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.764 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл 100 хувь 21.748 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 21.748 сая төгрөг
5 Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.81 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 23.81 Эргэн төлөлтийн дүн 19.045 сая төгрөг
6 Хэнтийн аймгийн 13 суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 235.95 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн, санхүүжилт 190,0 сая 204 Гуравдах санхүүжилтийн дүн 20.0 сая төгрөг
7 Завхан аймгийн Индэр суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.77 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон санхүүжилт 100 хувь 23.77 Бүрэн санхүүжилтийн дүн 23.77 сая төгрөг
Нийт төсөвт өртөг 363.573 Нийт зарлага 331.671

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээлэл нь компанийн Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл ба ТУЗ-ийн хурлаар батлагдаагүй тул төсөл хэлбэрээр оруулсан бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсаны дараа өөрчлөлт орох магадлалтай.

МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Кореа Телеком корпорацийн гишүүд байдаг бөгөөд тус корпорацийн удирдлага өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод байгаа болно.

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дугаар хавсралт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МЦХ-ны гүйцэтгэх захирал Т.Батмагнай

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: МЦХ-ны СХОГазрын дарга Ө.Сэр-од

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Нийт төсөвт өртөг (сая. төг) Хэрэгжилтийн явц Үе шат Зарлага Санхүүжилтийн мэдээлэл
1 Завхан аймгийн Цэцэн-Уул суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 22.858 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл болон санхүүжилт хийгдсэн 1 23.152 Эргэн төлөлтийн дүн санхүүжилтийн дүн 23,152 сая төгрөг
2 Говь-Алтай аймгийн Жаргалант суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.764 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн, санхүүжилтийг бүрэн 21.748 Хоёр дахь санхүүжилтийн дүн 11,82 сая төгрөг
3 Говь-Алтай аймгийн Халиун суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.93 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, санхүүжилтийг бү 22 Эргэн төлөлтийн дүн 22,0 сая төгрөг
4 Говь-Алтай аймгийн Бугат суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.357 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 21.357 Эргэн төлөлтийн дүн 20,3 сая төгрөг
5 Говь-Алтай аймгийн Төгрөг суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.05 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 21.05 Эргэн төлөлтийн дүн 20,2 сая төгрөг
6 Говь-Алтай аймгийн Цогт суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 22.39 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 22.39 Эргэн төлөлт бүрэн хийгдсэн. 22,39 сая төгрөг
7 Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.58 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 23.58 Эргэн төлөлтийн дүн 18,0 сая төгрөг
8 Өвөрхангай аймгийн Бүрд суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 21.3 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 21.327 Эргэн төлөлтийн дүн 12,0 сая төгрөг
9 Өвөрхангай аймгийн Баянгол суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 23.21 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 23.21 Эргэн төлөлтийн дүн 19,75 сая төгрөг
10 Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 22.66 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 22.66 Эргэн төлөлтийн дүн 15,64 сая төгрөг
11 Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 26.49 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 26.49 Эргэн төлөлтийн дүн 10,00 сая төгрөг
12 Дорнод аймгийн Булган суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 17.73 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 17.73 Эргэн төлөлтийн дүн 14,79 сая төгрөг
13 Увс аймгийн Хяргас суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 18.82 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 18.7 Эргэн төлөлт бүрэн хийгдсэн. 18,7 сая төгрөг
14 Сүхбаатар аймгийн Наран суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 9.8 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 9.8 Эргэн төлөлт бүрэн хийгдсэн. 9,80 сая төгрөг
15 Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах ажил 29.34 Бүрэн хэрэгжүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Гэрээт ажлын гүйцэтгэл хийгдсэн, эхний санхүүжилт 29.34 Эргэн төлөлтийн дүн. 22,67 сая төгрөг
Нийт төсөвт өртөг 326.279 Нийт зарлага 324.534

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээлэл нь компанийн Бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт худалдан авалтын төлөвлөгөөний төсөл ба ТУЗ-ийн хурлаар батлагдаагүй тул төсөл хэлбэрээр оруулсан бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсаны дараа өөрчлөлт орох магадлалтай.

МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Кореа Телеком корпорацийн гишүүд байдаг бөгөөд тус корпорацийн удирдлага өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хурал тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдоод байгаа болно.