Лавлах үйлчилгээ

Үнэ тариф

Хамрах хүрээ 1 минутын ярианы тариф /₮/ Тарифжилтын алхам
Эхний 1 минут Дараагийн үргэлжлэх хугацаанд
Бүсчлэл харгалзахгүй 450 Бүрэн ба бүрэн бус эхний 60 секунд 1 секунд тутамд 7.5 төгрөг